Újpest:
(1) 787-2637

Krisztinaváros:
 (1) 201-0052

 

 

Ha támogatni kívánja az oldal fenntartását és fejlesztését, kattintson az Önt érdeklő hirdetésekre.
 
Visszajelzését ide várjuk:
 
webmaster@mancsok.hu
 
Köszönjük!

Hirdetések

   

MANCSOK

 ÁLLATTENYÉSZTÉS

tenyésztő

szaporító

 állatok

biológia

tenyészet kialakítása

szervezés

eljárás

egészségügy

 KUTYATARTÓKNAK

 MACSKATARTÓKNAK

 GÖRÉNYTARTÓKNAK

 NYÚLTARTÓKNAK

 EGÉSZSÉGVÉDELEM

 ELSŐSEGÉLY

 NEVELÉS

 TAKARMÁNYOZÁS

Tenyésztett állatok

 

Természetesen az állatok az állattenyésztés legfontosabb szereplői, a társállattenyésztésé pedig a társállatok. Ezért is tartom fontosnak bemutatni az állatokkal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, mint a faj, a háziállat, a társállat, a tenyészállat és a végtermék állat.

 

Faj

 

Az állatrendszertan legalapvetőbb egysége mind a vadállatok, mind pedig a háziállatok vonatkozásában a faj (species). Azokat az élőlényeket soroljuk egy fajba, amelyek hasonló alaki és élettani tulajdonságokkal rendelkeznek, közös a származásuk, képesek ivartalan úton vagy ivarosan szaporodni, és az utódaik is termékenyek. A biológia sokszínűségéből adódóan a fajok határai nem határozhatók meg pontosan, ezért sokszor megállapodás kérdése, hogy az állatok mely csoportját tekintjük egy fajnak.

A fajok nagyobb rendszertani csoportokba sorolhatók. Több faj alkotja a nemzetséget (genus), több nemzetség a családot (familia), és a sor még folytatható. Ebbe a rendszerbe a vadállat és a háziállat fajok is beilleszthetők. De a némileg eltérő egyedek az egyes fajokon belül is további csoportokat alkothatnak. Mivel léteznek vadállat és háziállat fajok, amelyek kialakulása és fejlődése is eltérő, a rendszertani felosztásuk is különböző. A vadállat fajokon belül a legfontosabb csoport neve alfaj, a háziállatok esetén pedig fajta. 

Az alfaj (subspecies) olyan vadállat csoport, amihez a faj jellegzetességein túlmutatóan bizonyos egyéb olyan közös tulajdonságokat hordozó egyedek tartoznak, amely tulajdonságok megkülönböztetik őket a faj többi egyedeitől. Az alfajokra leginkább meghatározott földrajzi elterjedés jellemző, ezért a legtöbb alfaj tartós területi elkülönülés miatt mutat a faj többi tagjától eltérő jellegzetességeket. Így az alfaj egy valódi rendszertani kategória, ami néha változatokra (varietas) osztható tovább, amelyek a nem tenyésztett állatfajok alfajon belüli, térben és időben állandónak tekinthető módosulatai.

A háziasított fajokon belül a fajta (cultivar) a legjellemzőbb alcsoport, ami a faj többi egyedétől bizonyos meghatározott tulajdonságokban különböző tenyésztett állatcsoportot jelöl. A fajták létrejötte elsősorban annak köszönhető, hogy a háziállat fajokon belül a nagy távolságok, az eltérő életkörülmények és a különböző hasznosítási célok miatt jelentős különbségek alakultak ki, amelyek egymástól jól elkülönülő változatokat (fajtákat) eredményeztek. Emellett az emberre mindig is jellemző volt, hogy felfigyelt az állatok egyedi, különlegesnek vélt tulajdonságaira, mérlegelte azok hasznát, és ha elégedett volt ezekkel, akkor igyekezett előnyben részesíteni az ilyen egyedeket a tenyésztés során. A különlegességek szeretete is sok fajta kialakulásához vezetett.

A fajta valójában nem rendszertani, hanem gazdasági fogalom, ami kizárólag háziasított fajokra, vagyis termesztett növényekre és tenyésztett állatokra alkalmazható. A fajtákra jellemző tulajdonságok közismertek, a tenyésztők általában fajtaleírásban (standard) rögzítik azokat. A fajták olyan értéket képviselnek, ami miatt a piac tartósan igényli az adott fajhoz tartozó, vagyis fajtatiszta állatokat.

A tenyésztett fajtákon belül sokféle további alcsoport lehetséges, amelyek közös jellemzője, hogy mind külső, mind pedig belső lényeges (értékmérő) tulajdonságaik vonatkozásában kiegyenlítettebbek, mint a fajta egésze. Ezek közül az alcsoportok közül alfabetikus sorrendben mutatok be néhányat:

 • család: általában egy kiemelkedő anyaállattól származó utódok csoportja
 • fajtaváltozat: olyan fajtán belüli állatcsoport, ami a fajta többi tagjától eltérő közös külső és belső tulajdonságokkal rendelkezik
 • populáció: az állatok egy bizonyos meghatározott köre, mint az egy helyen élő vagy közös tulajdonságot hordozó állatok
 • tájfajta: olyan fajtán belüli jellegzetes állatcsoport, aminek a kialakulása egy elkülönült földrajzi területhez köthető
 • tenyészet: egy tenyésztő által létrehozott állatcsoport, ami több generációs tenyésztői munka eredménye és általában kiegyenlítettebb, mint a fajtaátlag
 • tenyészvonal: egy fajtához tartozó, genotípusosan és fenotípusosan is egyöntetű, nagyrészt homozigóta állatok csoportja, amiben egy kiemelkedő állat értékes tulajdonságait rögzítették
 • törzs: általában egy kiemelkedő apaállat leszármazottai
 • törzstenyészet: a fajta csúcsértékeit képviselő, általában tenyészállatokat előállító tenyészet
 • vérvonal: olyan vonal, amiben az állatok között rokoni kapcsolat áll fenn, mert a származásuk valamely kiemelkedő apaállatra vezethető vissza, de a vonal tagjai gyakran szorosabb rokonságban állnak a vonalalapító őssel, mint egymással
 • vonal: genotípusosan és fenotípusosan is egyöntetű, zárt körben tenyésztett állomány

Az állattenyésztés nem csak meghatározott fajtákhoz tartozó állatok tenyésztését jelenti. Bizonyos háziállat fajokon belül még nem alakultak ki fajták. Máskor a tenyésztők olykor a különböző fajtákhoz tartozó egyedek tudatos keresztezésével igyekeznek olyan előnyös tulajdonságokat hordozó állatokat (hibrideket) létrehozni, amelyekre kereslet mutatkozik. Emellett bizonyos esetekben fajtához nem tartozó állatokat is tenyészthetnek.

vissza az elejéhez

 

Háziállat

 

A háziállatok olyan állatfajokhoz tartoznak, amelyek kialakulása tudatos emberi beavatkozás, vagyis sok generáción át folytatott tenyésztői munka eredménye. Ez alól nincs kivétel. Azokat az állatfajokat, amelyek a szándékunk ellenére, maguktól csatlakoztak hozzánk, mint a házi egér, a házi patkány, a házi légy vagy a ruhamoly, valójában semmilyen szempontból nem tekintjük háziállatnak. E fajok kialakulására hatott ugyan az ember és annak a környezete, de nem fűződött érdekünk hozzá, ezért e fajok változása nem tudatos emberi beavatkozás eredménye. Ezeket a velünk élő állatokat ezért nem háziállatnak, hanem kommenzalistáknak (a kommenzializmus a különböző fajú élőlények együttélésének az a formája, ami az egyik fél számára teljesen közömbös, mert nincsen rá semmilyen hatással, míg a másik fél számára előnyökkel jár, vagyis haszna származik belőle) vagy élősködőknek (az élősködés vagy parazitizmus jellegzetessége az, hogy az együttélés előnyös az egyik faj számára, a másiknak pedig hátrányos) nevezzük.

A háziasítás vagy domesztikáció azonban a fentektől sok vonatkozásban eltérő kategória. Ennek során az egyik faj, vagyis az ember tudatosan megváltoztatja a vadon élő állatokat, amelyekből így háziállatok jönnek létre, vagyis a háziasítás a háziállatok kialakításának a folyamata. Az alapját az emberek azon antropológiai tulajdonsága adja, hogy mindig is fontos volt a számunkra az állatokkal való együttélés. Az első háziasítások folyamatát nem ismerjük pontosan, hiszen hosszú évezredekre nyúlik vissza, de rendelkezünk bizonyos elképzelésekkel. Az ember hosszú ideig élt együtt a természetben a vadállatokkal. Azok vadásztak ránk vagy menekültek előlünk. Az elárvult kölyköket már az ősember is gyakran vitt haza, és az arra alkalmasokat megtartotta, felismerve azt, hogy előnyünk származik belőle. Így bizonyos fajok egyes csoportjait lassan az irányításunk és a felügyeletünk alá vontunk. A háziasítás folyamatának két alapvető feltétele közül az egyik tehát az volt, hogy az ember felismerje a vadon élő állat hasznát. A másik fontos feltétel pedig az állat alkalmassága a háziasításra, vagyis olyan legyen, amit képesek vagyunk irányítani. Azokat a vadállat fajokat tudtuk a legkönnyebben háziasítani, amelyek a természetben is rangsor alapján felépülő csoportokban éltek, mert ezeknél az ember egyszerűen a falkavezér helyére állhatott, majd kiválogathatta azokat az egyedeket (általában az infantilisakat), amelyeket könnyen irányíthatott, vagyis a saját szempontjaink alapján szelektáltuk és fogtuk tenyésztésbe az állatokat. Ezt nevezzük mesterséges kiválasztásnak vagy mesterséges szelekciónak. Az ember idővel felismerte, hogy bizonyos tulajdonságok öröklődnek, ezért arra törekedett, hogy az állományból a számára legkedvezőbb tulajdonságokat hordozó egyedeket tartsa meg és pároztassa. Így a mesterséges kiválasztás segítségével fennmaradtak és felerősödtek a számunkra kívánatos tulajdonságok, míg a nem kívánatos tulajdonságok pedig visszaszorultak, vagyis lépésről lépésre módosítottuk az állatokat, még ha eleinte ezzel nem is voltunk tisztában.

A természetben zajló természetes kiválasztódás és az ember által végzett mesterséges kiválasztás közé aéles határvonalat húzható. A természetes kiválasztódás mindig azokat az állatokat vagy állatcsoportokat részesítette előnyben, amelyek jobban tudtak alkalmazkodni a természetes körülményekhez, ami hozzájárult az élőlények fejlődéséhez, vagyis az evolúcióhoz. A mesterséges kiválasztás során viszont az ember részesített, illetve részesít előnyben bizonyos neki tetsző tulajdonságokkal rendelkező állatokat vagy állatcsoportokat a saját érdekei és értékrendje alapján. Így némileg leegyszerűsítve a kettő között a legfontosabb különbség abban áll, hogy a természetes kiválogatódás az érintett faj, a mesterséges kiválasztás pedig az ember érdekeit szolgálja.

A háziasítás folyamata számos generáción át tartott, ami szintén aláhúzza az emberi tudatosság szerepét a háziállat fajok kialakulásában. Az ember a saját szempontjai alapján válogatta ki a tenyészállatokat, közben azok egyre jobban alkalmazkodtak az emberhez, valamint a természetestől eltérő életkörülményekhez és takarmányokhoz. Mind testi, mind pedig élettani szempontból megváltoztak. Új sajátosságok jelentek meg és terjedtek el a körükben. Különösen sokat változott a testméretük és a testformájuk, a szőrzetük és a színük, a viselkedésük és a táplálkozásuk, a teljesítményük és a szaporodásuk is. Végül a változások olyan jelentősek lettek, hogy a vadállatokból új, háziasított fajok alakultak ki.

Érdemes megemlíteni, hogy a háziasítás folyamata nem csak hátrányt jelentett a háziasított fajoknak, de bizonyos előnyökkel és védelemmel is járt. Az a kínai farkas alfaj például, amiből a ma élő kutyákat háziasítottuk, mára már teljesen kihalt. A kutyák viszont elterjedtek.

A háziasítás során bekövetkezett változások gyakran annyira jelentősek, hogy a háziállataink, ha visszakerülnek a természetbe, akkor a legtöbb rövid időn belül elpusztul közülük. Azoknak az egyedeknek az utódai körében, amelyek életben maradnak, és képesek szaporodni is, idővel felerősödnek az eredeti vad ős tulajdonságai. Ez az elvadulás (dedomesztikáció) folyamata, ami ellentétes a háziasítással. Többek között ez történt Ausztráliában a korai bevándorlók elvadult kutyáival, a mai dingókkal is, amelyek házi kutyák leszármazottai ugyan, de a megjelenésükben és a viselkedésükben sok tekintetben inkább a kutya ősére, a már kihalt farkas alfajra hasonlítanak. 

vissza az elejéhez

 

Társállat

 

Társállatnak azokat az állatokat nevezzük, amelyeket azért tartunk, mert együtt kívánunk élni velük. Megosztjuk velük az életünket. Sokféle állatot lehet társállatként tartani. A nagytestű állatok közül a legtöbben lovat, a kisállatok közül pedig általában az itt tárgyalt kisemlős fajokat tartják társállatként, de ez a státusz természetesen nem korlátozódik ezekre a fajokra.

Az állati társakkal való együttélés igénye az ember alapvető tulajdonsága. Már az ősidőktől fogva ismerünk példákat az emberek állatokkal való együttes temetkezésére, de sokáig leginkább csak az uralkodó osztály tagjai engedhették meg maguknak, hogy állatokat nem gazdasági célból tartsanak. Idővel ez elterjedt és a polgárosodás korára általánossá vált a hobbi jellegű állattartás. A kapcsolat emocionális jelentőségének felismerése a múlt század 80-as éveitől fogva erősödött fel. Ez elsőként az Egyesült Államokat, majd a többi fejlett országot érintette. Ma már egyre többen kezelik családtagként a társállatokat, miközben a gazdasági célú állattartás is fennmaradt. Így ma ez a két forma egymás mellett él, vagyis előfordulhat, hogy az egyik szomszéd azért tart macskát, hogy megfogja az egeret, a másik pedig családtagként. Ugyanakkor egyre fokozódik a modern társadalmak elvárása az állattartókkal szemben, ezért ma már általánosan elfogadott követelmény a felelős állattartás szabályainak betartása.

A társállatok tartása tehát nem csak elszakadás az állatok gazdasági hasznosítástól, de szoros érzelmi kapcsolat is jellemzi, ami összeköti az állatot a tulajdonosával, illetve a vele együtt élő személyekkel is. Vannak, akik vitatják ennek a hasznát, de mára tudományosan is beigazolódott, hogy a kedvező élettani hatással van az emberre nézve. A társállattartók ugyanis aktívabb életmódot folytatnak, kevesebb stressz éri őket és kevésbé magányosak. Az állattartás segíti a gyermekek felelősségtudatának és a szociális kapcsolatépítési képességének a fejlesztését, valamint az idősek érzelmi és gondolkodási képességének a fenntartását. A társállattartók ritkábban betegednek meg keringési betegségekben, mert alacsonyabb a vérnyomásuk, a vércukruk és a vérkoleszterin szintjük, mint az azonos szociális környezetben élő állatot nem tartóké. Így összességében elmondható, hogy a társállattartás javítja az életminőséget, mert csökkenti a testi és a mentális betegségek előfordulását is.

Ezt a rendkívül szoros kapcsolatot kell az állattenyésztőknek és a társállatokkal foglalkozó más szakembereknek (állatorvosoknak, kiképzőknek, kozmetikusoknak stb.) szolgálniuk, ami jelentősen növeli a velük szemben támasztott elvárásokat. Szerencsére az állattartók felelőssége is egyre nő, mert ma már a társadalom mindenkitől elvárja a felelős állattartás szabályainak a betartását. Ez számos elemből áll, és az állattal, valamint a környezettel szembeni viselkedési normákat foglalja magában.

Magukat az egyes társállat fajokat nem kívánom most bemutatni. Ez több forrásból is elérhető, többek között Dr. Varga József szekszárdi állatorvos barátommal közösen írt Kedvenceink biológiája című könyvünkben.

vissza az elejéhez

 

Tenyészállat

 

A tenyészállatok létrehozása a tenyésztési munka egyik legfontosabb eszköze és egyben annak célja is lehet. Az emlősök váltivarúak, így a tenyésztésre ivarérett hím- és nőivarú állatokra is szükség van. A tenyészállatok közös jellegzetessége, hogy az állattenyésztők céltudatos munkával hozzák létre őket, vagyis a mindenkori kijelölt tenyésztési célnak megfelelő párosításokból származnak. Ennek megfelelően olyan genetikai tulajdonságokat hordoznak és örökítenek, amelyeket a tenyésztőjük, illetve a tenyésztők közössége kívánatosnak tart. Általában eleve tenyészállatnak nevelik őket. További közös jellegzetességeik:

 • rendelkeznek a fajtára és a vonalra jellemző, kívánatos küllemi jegyekkel
 • a viselkedésük megfelel a fajta elvárásainak
 • mentesek az örökletes és a fertőző betegségtől
 • képesek a kívánatos teljesítményre
 • a kívánatos tulajdonságaikat átörökítik az utódaikra

Ha a tenyészállatokat, azok felmenőit és utódait nem vizsgálják a küllem, a viselkedés vagy a teljesítmény vonatkozásában, illetve nem szűrik az adott fajra és fajtára jellemző genetikai hibákra és fertőző betegségre, azzal alapvetően veszélyeztetik az utódok minőségét és vele a tenyésztői munka sikerét is. A tenyésztői szervezetek általában a fajtaleírásban (standard) határozzák meg a kívánatos tulajdonságokat, törzskönyvet vezetnek a fajtatiszta állatok és az utódaik eredményeiről, és szakértők bevonásával határozzák meg azon szűrővizsgálatok körét, amelyeket a fajtán belül minden tenyészállaton el kell végeztetni. Fontos tenyésztésetikai elvárás, hogy ki kell zárni azokat az egyedeket a tenyésztésből, amelyek örökletes vagy fertőző betegségekkel terheltek. Ez ma már állatvédelmi törvényi előírás is.

A tenyésztési célra nem hasznosítható tenyészállatokat kiselejtezik. Ezeket ivartalaníttatni kell, és a velük való bánásmód a tenyészetekben folyó munka színvonalának egyik fontos mutatója.

vissza az elejéhez

 

Végtermék

 

Maga a végtermék szó egy állattenyésztési kifejezés. Sokaknak talán kissé lelketlennek tűnik, de az állattenyésztésben széles körben használják. A társállat-tenyésztés végtermékei általában azok eladásra szánt állatok, amelyeket nem tenyésztésre szánnak és nem tenyésztenek tovább, de társállat válhat belőlük. A megfelelő számú és minőségű végtermék társállat előállítása a tenyésztői munka egyik legfontosabb célja. Általánosan elfogadott, hogy a tenyészállatok mellett a végtermék minősége határozza meg a leginkább a tenyésztői munka eredményességét. A végtermékként értékesített tenyésztett társállatok is több közös tulajdonsággal rendelkeznek:

 • tenyésztési program keretében erre a célra hozták létre őket
 • küllemük, viselkedésük és teljesítményük megfelel a fajta elvárásainak
 • mentesek az örökletes betegségektől
 • megfelelő környezetben éltek, időben megkezdték a szocializációjukat és habituációjukat, valamint a nevelésüket
 • megfelelő táplálást kaptak
 • elvégezték a vizsgálataikat és részesültek a szükséges megelőző gyógykezelésben
 • ivartalanították őket vagy ivartalanítási záradék kerül az adásvételi szerződésbe
 • mindezt dokumentálják

Ezek egyben azok az általános elvárások is, amelyeket a vásárlók támasztanak a tenyésztőkkel szemben. Természetesen létezhetnek további kívánalmak is, de azok külön megállapodás tárgyát képezik. Könnyű belátni, hogy az ilyen elvárásoknak megfelelő végtermék előállítása magas költségekkel jár, ezért az igazi tenyésztők egyik jele az, hogy borsos árat kérnek az eladott állatokért. Cserében viszont garanciákat vállalnak rá. A magasabb vételár ellenére megéri az ilyen tenyésztőktől vásárolni, mert a minőség megtérülő befektetés.

A vásárlás sikerének vannak további feltételei, köztük az, hogy a vevő megfontoltan döntsön, és ennek érdekében a vásárlás előtt tekintse meg a tenyészetet is. Fontos szabály egy írásbeli adásvételi szerződés megkötése is, amiben a tenyésztő garanciákat vállal és elvárásokat fogalmaz meg a vevővel szemben. Ez általában tartalmazza azt is, hogy a végtermékként értékesített állat a tenyésztő engedélye nélkül nem tenyészthető tovább. Az engedély kiadását a tenyésztő feltételekhez kötheti. Az ilyen állat engedély nélküli tenyésztése nem csupán etikai probléma, hanem jogsértő magatartás is. Ezért az a leghelyesebb, hogy aki tenyészteni kíván, az vásároljon tenyészállatot, vagy egyezzen meg utólag a végtermékként értékesített állat tenyésztőjével. Emellett, természetesen, a vevőnek gondoskodnia kell a felelős állattartás egyéb feltételeinek a megteremtéséről is.

Szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz az ivartalanítás is. Mint már említettem, makacs áltudományos tévedések nehezítik a beavatkozás elterjedését, pedig az előnyei nehezen tagadhatók, hiszen 2-8 évvel meghosszabbítja az állatok életét, és határozott választóvonalat is jelent a tenyészállatok és a végtermék társállatok között. Az ivartalanítás ugyanis az ivarmirigyek (gonádok), vagyis a nőstény állatok petefészkeinek és a hím állatok heréinek az eltávolítását jelenti. Tenyészállat egyértelműen csak az lehet, amelyiknek működő ivarszervei vannak, de társállat lehet ivaros és ivartalanított állat is, annak ellenére, hogy a tulajdonképpen felesleges ivarmirigyek jelentős kockázatot, sok kellemetlenséget és egészségügyi problémát, összességében lényegesen rövidebb életet eredményeznek. Így az ivartalanítás egy fontos minőségnövelő és kockázatcsökkentő tényező is. Sajnos nem csak az ivartalanítás, de annak két formája, az ivarérés előtti (korai), és az ivarérés utáni ivartalanítás is a viták kereszttüzében áll. Ennek pedig az a következménye, hogy nem csak az érzelmileg szorosabban kötődő állattartók ivartalanítási kedve romlik, de még a tenyésztőké is. Pedig ha ivartalanítva értékesítenék a végtermék társállatokat, akkor nem kellene attól tartaniuk, hogy idővel tenyésztésbe fogják őket, vagy hogy a vevő nem teljesíti az adásvételi szerződés ivartalanítási záradékát, másrészt minőségileg magasabb szintet képviselő végterméket értékesíthetnének. Természetesen a korai ivartalanítás lehetősége a kutyákra és a macskákra szorítkozik. Kicsit más a helyzet a nyulakkal és a vadászgörényekkel. A nyulakat általában 5 hónapos kor után ivartalanítjuk és a méhüket is eltávolítjuk. A vadászgörények esetében pedig mindenféleképpen meg kell várni az ivarérést. Mindkét nemnél a leghelyesebb az első ivarzás első két hetében elvégeztetni.

vissza az elejéhez

 

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZHEZ

 

Dr. Csikós Károly Miklós
állatorvos
Mancsok Állatorvosi Rendelő

 

© MANCSOK, 2017.